Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Po latach cyklicznych płatności rat kredytu udało Ci się w końcu spłacić pełną wartość ciążącego na Tobie zobowiązania hipotecznego. Od teraz będziesz “wolny”, a Twoje mieszkanie nie będzie już przedmiotem zabezpieczenia umowy. Nie będzie, jeśli wykreślisz hipotekę z księgi wieczystej spłaconej właśnie nieruchomości. Jak to zrobić? Jak uwolnić się od banku. Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej? Sprawdzamy.

Jak działa hipoteka?

Zabezpieczenie w formie hipoteki to ograniczone prawo rzeczowe, które nabywa wierzyciel hipoteczny w celu zabezpieczenia swoich roszczeń wynikających z zawartej z dłużnikiem umowy. W Polsce z pojęciem hipoteki najczęściej spotkać możemy się w aspekcie kredytów mieszkaniowych, które cechuje zarówno wysoka kwota, jak i długi okres finansowania.

Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać zaciągnięte zobowiązanie, bank lub SKOK, udzielający kredytu, w stosunkowo prosty sposób może zająć mieszkanie, sprzedać je i odzyskać w ten sposób wyłożone pieniądze.

Sprawdź też: Rodzaje ubezpieczeń kredytu hipotecznego

Co istotne, wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami, co oznacza, że jeśli w trakcie spłacania kredytu hipotecznego popadniesz w długi, inni wierzyciele nie będą mogli “wejść” na spłacane mieszkanie i domagać się zaspokojenia roszczeń z tego składnika Twojego majątku.

Kto może być wierzycielem hipotecznym?

Mimo że hipoteka to termin kojarzony przede wszystkim z kredytami na mieszkanie czy inną nieruchomość, to wierzycielem hipotecznym może być także podmiot zupełnie niezwiązany z udzielaniem pożyczek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wierzycielem hipotecznym w Polsce może być:

 • Osoba fizyczna – np. wierzyciel alimentacyjny, na którego rzecz zostały przez sąd zasądzone alimenty;
 • Bank, Spółdzielcza Kasy Oszczędnościowo Kredytowa oraz instytucje finansowe, które udzieliły kredytu mieszkaniowego (zabezpieczonego hipoteką);
 • Przedsiębiorstwo działająca w dowolnej formie prawnej (spółka prawa handlowego, spółka osobowa);
 • Organ administracji publicznej lub instytucja państwowa np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Urząd Gminy, etc.

Podkreślić trzeba, że dokonanie wpisu o hipotece w księdze wieczystej nieruchomości nastąpić może zarówno poprzez zawarcie umowy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, ale także poprzez orzeczenie sądu lub organu administracji publicznej do tego uprawnionego.

Wpis o hipotece widnieje w księdze wieczystej do dnia pełnego wywiązania się z ciążących na dłużniku obowiązków, co w przypadku kredytu na mieszkanie oznacza spłatę wszystkich rat kredytu i kosztów z nim związanych, które wynikają z umowy kredytowej.

Czy wpis o hipotece jest wykreślany automatycznie?

Wpis o ustanowieniu hipoteki nie jest wykreślany automatycznie po spłacie całego zobowiązania. Co prawda w myśl art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wygasa ona automatycznie (wierzyciel nie może rościć sobie żadnych praw, jeśli spłata zadłużenia jest bezsporna), jednak aby wpis został z KW usunięty, konieczne jest złożenie w wydziale prowadzącym księgę wieczystą stosownego wniosku – właśnie o wykreślenie hipoteki.

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej? Krok po kroku

Aby hipoteka została wykreślona z księgi wieczystej nieruchomości, niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań. Pamiętaj jednak, że aby to było możliwe, całe zadłużenie musi zostać spłacone, a Ty musisz zdobyć potwierdzenie tego faktu i zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej należy rozpocząć zatem od:

 • spłaty całego zadłużenia
 • uzyskania potwierdzenia spłaty pełnego zobowiązania
 • uzyskania zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki
 • złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki

Zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki

Abyś mógł złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, musisz uzyskać potwierdzenie spłaty całego zobowiązania oraz zgodę wierzyciela (banku) na wykreślenie hipoteki z KW. Jest to tzw. list mazalny, który będzie wymagany przez sąd.

Dokument taki musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia dokumentu
 • dane kredytobiorcy (dłużnika)
 • dane umowy kredytowej (numer, data zwarcia, etc.)
 • potwierdzenie całkowitej spłaty kredytu
 • zgoda na wykreślenie wpisu z księgi wieczystej
 • podpisy osób upoważnionych do jego wystawienia

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Co musi zawierać?

Na wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej mieszkania, domu czy innej nieruchomości składa się kilka dokumentów. Są to:

 • wypełniony druk WK-WPIS
 • oświadczenie wierzyciela hipotecznego o uregulowaniu zobowiązania i jednocześnie wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki (list mazalny)
 • pełnomocnictwa osób podpisanych pod oświadczeniem (listem mazalnym), na podstawie których zostało ono wydane
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej

W 2022 roku opłata sądowa od wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej wynosi 100 zł i nic nie wskazuje na to, by miała ona ulec zmianie w roku 2023. Mimo że wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości nie jest procesem zbyt czasochłonnym, to rozpatrzenie wniosku przez sąd może zająć nawet kilka miesięcy.

Related Posts
Total
0
Share