Co to jest list mazalny, jak go zdobyć i co musi zawierać?

co to jest list mazalny
Co to jest list mazalny foto: fizkes / canva

List mazalny pozwoli na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Może dotyczyć spłaty kredytu, ale także uregulowania zobowiązania skarbowego czy administracyjnego. List mazalny wystawia wierzyciel, na którego rzecz została ustanowiona hipoteka. W dzisiejszym artykule omówimy dokładnie, co to jest list mazalny, kto wystawia kwit mazalny oraz co musi zawierać. Ewentualne braki mogą skutkować odmową wykreślenia hipoteki.

Co to jest list mazalny?

List mazalny jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym spłatę zadłużenia oraz wyrażającym zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Stanowi on ważny dowód dla dłużnika (np. kredytobiorcy), że zobowiązanie zostało w pełni spłacone. List mazalny jest więc istotnym dokumentem prawnym, który uprawnia dłużnika do wykreślenia wpisu hipotecznego z ksiąg wieczystych, a co za tym idzie, do pełnego uregulowania swojej sytuacji prawnej związanej z nieruchomością.

Wystawienie listu mazalnego jest obowiązkiem wierzyciela, którego zobowiązanie zostało spłacone. Wierzyciel powinien wystawić kwit mazalny na żądanie dłużnika po spłacie ostatniej raty kredytu. Niektóre banki mogą jednak czekać, aż kredytobiorca sam zgłosi się po list mazalny, podczas gdy inne wysyłają go na adres dłużnika lub informują o możliwości jego odbioru w placówce bankowej. W praktyce czas między spłatą kredytu a otrzymaniem listu mazalnego może wynosić kilka do kilkunastu dni.

Kto może wystawić list mazalny?

List mazalny może być wystawiony przez różne podmioty w zależności od tego, kto jest wierzycielem hipotecznym. W przypadku kredytów mieszkaniowych najczęściej wystawcą listu mazalnego jest bank lub instytucja finansowa udzielająca kredyt hipoteczny. Jednak kwit mazalny może również być wystawiony przez firmy prywatne, instytucje administracji publicznej lub nawet osoby fizyczne, jeśli są wierzycielem hipotecznym.

Osoba fizyczna może wystawić list mazalny, jeśli jest wierzycielem hipotecznym w przypadku np. alimentów, które otrzymuje na podstawie orzeczenia sądowego. Banki, SKOK-i oraz inne instytucje finansowe są zwykle wierzycielami hipotecznymi w przypadku udzielania kredytów mieszkaniowych lub pożyczek zabezpieczonych hipoteką. Firmy prywatne, niezależnie od formy prawnej, mogą również być wierzycielami hipotecznymi. Ponadto, organy administracji publicznej, takie jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy urzędy gminy lub miasta, mogą wystawić list mazalny jako wierzyciele hipoteczni.

Niezależnie od rodzaju wierzyciela hipotecznego i formy prawnej, na tych podmiotach spoczywa obowiązek wystawienia listu mazalnego. To właśnie wierzyciel hipoteczny jest odpowiedzialny za sporządzenie i wydanie tego dokumentu potwierdzającego wygaśnięcie zobowiązań zabezpieczonych hipoteką oraz zgodę na usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

Co musi zawierać list mazalny?

List mazalny, będący potwierdzeniem zgody wierzyciela na usunięcie wpisu hipoteki, zawiera kilka istotnych informacji. Główne elementy, które powinny znaleźć się w liście mazalnym to:

  1. Dane dotyczące nieruchomości: List mazalny precyzyjnie określa, którą nieruchomość dotyczy. Podaje się adres nieruchomości oraz numer księgi wieczystej, w której wpisana jest hipoteka.
  2. Informacje o zobowiązaniu: W liście mazalnym znajdują się informacje dotyczące zobowiązania, które zostało spłacone. Wymienia się numer umowy kredytowej lub innego dokumentu zawierającego zobowiązanie, a także można odnieść się do wyroku sądowego, jeśli taki był.
  3. Rodzaj hipoteki: List mazalny wskazuje rodzaj hipoteki, czyli czy była to hipoteka umowna (dobrowolna) czy przymusowa (zabezpieczająca wierzytelność).
  4. Odbiorca listu: W dokumencie musi być jasno określone, kto jest odbiorcą listu mazalnego. Zazwyczaj jest to kredytobiorca, czyli osoba, która spłaciła zadłużenie.
  5. Potwierdzenie spłaty zobowiązań: List mazalny zawiera potwierdzenie wygaśnięcia wszystkich zobowiązań zabezpieczonych hipoteką. To ważne, aby pokazać, że dług został w pełni spłacony.
  6. Zgoda na usunięcie wpisu hipoteki: W liście mazalnym znajduje się zgoda wierzyciela na usunięcie wpisu o hipotece z ksiąg wieczystych. Jest to istotny krok w procesie formalnym.

Ponadto list mazalny musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do jego wystawienia, na przykład przez pełnomocnika banku. W przypadku, gdy wystawcą listu mazalnego nie jest bank ani SKOK, konieczne jest poświadczenie notarialne podpisu.

Czytaj także: Co to jest pożyczka hipoteczna i dlaczego nie możesz mylić jej z kredytem mieszkaniowym

Czy bank może odmówić wystawienia kwitu mazalnego?

Tak, istnieją sytuacje, w których bank może odmówić wystawienia listu mazalnego. Oto kilka możliwych powodów, dla których taka odmowa może mieć miejsce:

  1. Zaległe zobowiązania: Jeśli istnieją nieuregulowane płatności lub inne zaległości związane z kredytem, bank może odmówić wystawienia listu mazalnego, dopóki wszystkie zobowiązania nie zostaną uregulowane. Bank może żądać spłaty wszystkich należności, w tym odsetek i opłat, przed wydaniem listu mazalnego.
  2. Niedopełnienie formalności: Jeśli nie zostaną spełnione określone formalności lub nie dostarczy się wymaganych dokumentów, bank może wstrzymać wystawienie listu mazalnego. Konieczne może być dopełnienie lub uregulowanie pewnych kwestii przed wydaniem listu mazalnego.
  3. Spór prawny: W przypadku toczącego się sporu prawnego związanego z kredytem lub hipoteką, bank może odmówić wystawienia listu mazalnego, dopóki spór nie zostanie rozstrzygnięty. Bank może wymagać przedstawienia postanowienia sądowego lub porozumienia stron przed wydaniem listu mazalnego.
  4. Ograniczenia prawne: Istnieją również inne ograniczenia wynikające z przepisów prawnych, które mogą uniemożliwić bankowi wystawienie listu mazalnego. Przykłady obejmują nakazy sądowe, zajęcie nieruchomości lub inne przepisy prawne, które uniemożliwiają bankowi wydanie listu mazalnego.

Opracowanie własne The Advisor

Najlepsze lokaty
Sprawdź także
Total
0
Share